Rtm Clinic
Rtm Clinic İngilizce Sayfası

Bize Ulaşın

shape shape

Tanı

RTM Sistemi teşhis yöntemleri, sistemin bedene bütüncül bakışı ile 3'lü beden yapısına göre değerlendirilir. Teşhis sürecinde elde edilen tüm veriler RTM’ye özgü bakış açısı ile “Kaynak – Neden – Sonuç” ilişkisi içeresinde ele alınır.
 
RTM Sisteminde Beden Yapıları
RTM Sisteminde tanı aşamasında 3 değerlendirdiğimiz husus ele alınır. Birincisi üçlü beden formu, ikincisi kaynak-neden-sonuç ilişkisi üçüncüsü ise ana kaynağı oluşturan hastalık tiradıdır.
 
RTM Siteminde beden Elektriksel, Kimyasal ve Fiziksel beden olarak 3 yapıda ele alınır. Hastalıkların kaynağı bu üç beden yapısından birinde ya da birkaçında olabilir. Bu sebeple teşhis aşaması RTM bedensel yapıları çerçevesinde gerçekleştirilir.
 
Elektriksel Beden:
Sinyalizasyonlar, bedenin elektrik potansiyeli, (Ekg, eeg vb. elektrik potansiyel ölçümleri içindir) elektrikten oluşan beden formudur. Elektriksel beden bizim matriks dediğimiz bir yapının altında yer alır. Kuantum fiziğinde elektrik potansiyeli oluşmadan önce, akıl sahibi olan bir yapı vardır. Evrensel modelde olduğu gibi bedende de ilk ortaya konan elektriksel beden yani negatif pozitif yüklerdir, daha sonra bunlar, atom altı yapıları ve evrensel yasaları koordine eder. Akıl sürecini yürüten matriks bedenimizin fonksiyonel aklıdır. Akıl zeka dediğimizdeki beyin ile beden aklı farklıdır. Hücrelerin ne kadar neye ihtiyacı var; tansiyon seviyesi, kan basıncı ne olacak bedenin fonksiyonel aklı ile koordine edilir. Fonksiyonel aklı koordine eden ise temel matriks yapısıdır. Temel matriks bedende fasyal yapıda bulunan matriksten farklı bir yapıdır.
 
Kimyasal Beden:
Bedenin kimyasını oluşturur. Hormonlar, enzimler, metabolik değerler laboratuvar analizleri ile görülebilen beden, nöral yapılardır.
 
Fiziksel Beden:
Dokusal beden formumuz, hücre yapıları, organlar, dokular, sistemler, kemikler, kaslar DNA dediğimiz hücre içi bilgi merkezleri de fiziksel bedende yer alır, fibröz yapılardır.
 
Bu üçlü beden formu bedeni oluşturur. Evrensel model bedende de ortaya konmaktadır. Fiziksel ve kimyasal bedenlerimiz görünen bedenlerimizdir. Elektriksel beden yapımız ise görünmeyen beden yapımızdır. Ve beden aklı denen kavramı içeren matriks ile koordine edilir.
 
Elektriksel Beden Teşhis Süreçleri:
Elektriksel bedendeki teşhis aşamasında EKG EEG gibi yöntemlerin yanında, enerji kanalları üzerinde ölçüm yapan Meridyen Tarama Cihazı kullanılır.
 
Kimyasal Beden Teşhis Süreçleri:
Bu aşamada hastanın laboratuvar sonuçları dikkate alınır, ayrıca toksisite ölçümü yapılarak kimyasal bedendeki kirlenme ölçülür.
 
Fiziksel Beden Teşhis Süreçleri:
Fiziksel bedenin teşhis kısmında MR, Tomografi, Ultrason gibi görüntüleme yöntemleri ve Tıp 3.0 bakış açısına göre tasarlanmış Termografik Tarama olarak adlandırılan cihaz kullanılır.
 
RTM Sisteminde Teşhis:
RTM sistemi teşhis süreçleri; sistemin bütüncül bakış açısı çerçevesinde ele alınır. RTM sisteminde teşhis konulurken incelenen; hastalık triadı, kaynak-neden-sonuç ilişkisi ve 3lü beden yapısıdır.
 
Hastalık triadı: Hastalık olarak adlandırılan, bedende belirli bir süreç sonrasında ortaya konmuş olan yeni ayar noktaları, bedenin hayatta kalmak için belirlemiş olduğu yeni değerlerdir. Bu değerler hastalık triadı sonrasında ortaya çıkar. RTM sistemi hastalık triadını; bedenin kirlenmesi – sistemlerin bozulması ve DNA’da kod değişiklikleri olarak açıklar.
 
Kaynak-Neden-Sonuç: RTM sisteminde kaynak hastalığın asıl sebebidir. Her hastada farklılık gösterir. Neden kaynağın neden olduğu ölçülebilir değerlerdir. (Tansiyon, hormonlar vb.) Sonuç ise hastalık olarak adlandırılan, kaynak ve neden sonrasında ortaya konan durumdur.
 
 
 
RTM Sistemi Teşhis Yöntemleri:
Modern Tıbbın tüm teşhis yöntemleri RTM sisteminde kullanılır, fakat bu yöntemler kullanırlarken amaç rahatsızlığın kaynağını ortaya koymaktır. Teşhis sürecinde RTM bakış açısı ile bu yöntemler uygulanır ve elde edilen bu sonuçlar yine RTM bakış açısı ile yorumlanır.
 
Bunlar;
 
 
RTM Sisteminde Anamnez
Anamnez; doktorun ya da bir sağlık profesyonelinin hastaya teşhis koymak amaçlı sorduğu sorular sonucu elde ettiği hastalık öyküsüdür.
 
Hastanın mevcut ya da geçmiş hastalıkları hakkında, kendisinden ya da bir yakınından alınan bilgilerin belirlenmiş formatta, rapor haline getirilmiş halidir. Anamnez, hastalığın teşhisinde en önemli adımlardan biridir. Anamnez soruları belirli bir düzen çerçevesinde hastalara yönlendirilir. Doğru alınan, profesyonelce sistematize edilen ve tatbik edilen Anamnez, tedavinin başarısını arttırır.
 
RTM sisteminde Anamnez, tamamıyla kendine has bir aşamadır. Hastanın soy geçmişi, hastalık geçmişi, şikayetleri, şikayet süreleri, şikayet şiddeti detaylı şekilde sorgulanır ve rapor edilir. Hastaya yöneltilen sorular beden işleyiş sistemleri üzerinden gider. Sorular detaylı şekilde hastaya yöneltilir. Hastanın soruyu anladığından ve sorulan soruya yönelik cevap verdiğinden emin olunduktan sonra form doldurulur.
 
Meridyen Tarama
Meridyen Tarama Cihazı, RTM sisteminin teşhis aşamasında;
 
· Meridyenlerin bozukluklarının tespit edilmesi
 
· Organların çalışma seviyelerinin belirlenmesi
 
· Beden sistemlerinin çalışma kapasitelerinin tespit edilmesi
 
· Enerji kanallarında var olan bloğun belirlenmesi için kullanılır.
 
Elektriksel bedene yönelik olarak kullanılan meridyen Tarama Cihazı; 1953 yılında Alman tıp adamı Dr. Reinhold Voll tarafından, vücuttaki organ ve sistemleri temsil eden akupunktur noktalarındaki enerji seviyelerini ölçmek için yapılmış bir cihazdır.
 
Bu cihaz sayesinde her bir noktanın birbirinden faklı elektrik dirençleri olduğunu keşfetmiştir. Dr. Vall bu noktaların dirençlerini ölçmeyi başararak tanı koymak için ne anlama geldiğini keşfetmiş, aynı zamanda bu noktaların hangi organla bağlantılı olduğunu tespit etmiştir. Meridyen Cihazı, Çin meridyen teorisinin özelliklerine ve homeopati teorisininin prensiplerine dayanarak, Dr. Vall’ın keşfettiği bulgular doğrultusunda çalışma prensipleri oluşturulmuş ve tasarlanmış̧, teşhis ve tedavi edici özelliği olan bir cihazdır.
 
Enerji akışını sağlayan kanallar meridyen olarak adlandırılır. Akupunktur noktaları bu hatların üzerinde yer alır. Meridyen kanalları vücuttaki enerji akışını düzenlemenin dışında, vücuttaki organ sisteminin durumunu gösteren bir pencere olarak da kabul edilir.
 
Meridyenler, vücuttaki enerjisel görünümde, bir iç organla etkileşimli bölgeleri temsil ederler. Bu organın bozuklukları, meridyenin vücut yüzeylerine yansıtılabilir.
 
RTM sistemindeki temel tanı yöntemlerinin başında gelir. Bu cihazda yapılan sıralı ölçümler, hasta takip aşamalarından biri olarak da kabul edilir.
 
 
Termografik Tarama
RTM sisteminde Termografik Tarama ile;
 
· Bedende var olan dolaşım probleminin tespiti,
 
· Vücutta oluşabilecek kist ya da benzer yapıların tespiti,
 
· Ciltle oluşabilecek/oluşmuş problemlerin tespiti,
 
· Organların çalışma seviyelerinin tespiti,
 
· Vücutta meydana gelen ağrı merkezlerinin tespiti amaçlanır.
 
Bütün cisimler ve canlılar ısılarının bir fonksiyonu olarak iR ışını açığa çıkarırlar. Bedende her bölgenin bir ısı seviyesi vardır. Bu ısı seviyelerinin izlenmesi, değerlerinin ölçülmesi teşhis ve tedavi aşamalarında oldukça önemlidir.
 
Termografi bir obje tarafından yayılan ısı enerjisinin, yüksek çözünürlükte bir mercek ve özel yazılım kullanılarak kaydedilmesidir.
 
Termografi sağlık alanında alttaki dokuların lezyonları ile ilgili olarak, vücut yüzeyindeki anormal derecede yüksek ve alçak ısıya sahip olan bölgelerin tespiti için kullanılır. Deri yüzeyinden çıkan IR ışınlarının ölçümü ile ortaya çıkan haritaya “Termogram” denir.
 
Tıp alanında ilk tıbbi termografi Kanada’da Montreal’de Dr. Ray L. Lawson tarafından meme tümörlerinin termal karakteristiklerinin tespiti için kullanılmıştır. Ray Lawson, 1956’da “Meme Kanseri Tanısında Yüzey Sıcaklıklarının Etkileri” hakkında yayınladığı makalede, çevresindeki meme dokusu ile sıcaklık değişimini gösteren büyük bir meme kitlesinin resmini sıcaklık değişimini temel alacak şekilde anlatmış ve akademik çevrelerce bu tespitler kabul görmüştür.
 
Termografi ölçümünde aynı ısıyı içeren bölgeler, aynı renk bölgeleri olarak belirlenir ve bir renk skalasına göre bu renk tonlarına ait ısı farkları saptanır. Ayrıca bu sistemde siyah beyaz resimde aynı ısıyı (aynı renk tonlarını) içeren bölgeleri kapsayan parlak izoterm eğrileri çizilerek ve iki farklı alan arasında oluşan farklı izoterm eğrilerine göre bu bölgelerin ısı farkları hesaplanabilir.
 
Diğer bir kolaylık ise vücudun simetrik iki noktası arasında geçecek bir mukayese yapmaya imkân veren termal profildir. Burada enine bir hat boyunca yer alan noktalardaki rölatif ısı farklarının ekranda belirmesi ile farklılık kolayca değerlendirilebilir.
 
Anormal vücut ısısı, hastalığın doğal bir göstergesidir. Kızılötesi Termografi (IRT), vücut sıcaklığını izlemek için konvansiyonel klinik termometrelere hızlı, pasif, temassız ve invazif olmayan bir alternatiftir. Ayrıca, IRT vücut yüzey sıcaklığını uzaktan eşleyebilir. Son beş yılda, termal fizyoloji ve cilt sıcaklığı arasındaki korelasyonları elde etmek için termal görüntüleme kameralarının kullanımında artış yaşanmaktadır.
 
IRT, meme kanseri, diyabet nöropati ve periferik vasküler bozuklukların tanısında başarıyla kullanılıyor. Ayrıca jinekoloji, böbrek nakli, dermatoloji, kalp, yenidoğan fizyolojisi, ateş taraması ve beyin görüntüleme ile ilgili sorunları tespit etmek için de kullanılıyor.
 
Modern kızılötesi kameraların ortaya çıkması, veri toplama ve işleme teknikleriyle artık gerçek zamanlı yüksek çözünürlüklü termografik görüntülere sahip olmak mümkün. Mevcut çalışmalar, ilgilenilen bölgelerin sıcaklık dağılımının otomatik analizine ve bunların anormalliklerin tespiti için istatistiksel analizlerine odaklanıyor.
 
 
Toksisite Ölçümü
RTM sisteminde Toksisite Ölçümü ile;
 
Fiziksel bedendeki kirlilik düzeyi tespit edilir,
Fiziksel bedendeki oksidatif stres seviyesi ölçülür,
Fiziksel bedenindeki anti-oksidan seviyesi belirlenir.
Toksisite biyolojik sistemlere zarar veren maddelerin bedendeki düzeyi olarak tanımlanabilir.
 
Bu maddeler deri, solunum ya da sindirim yoluyla alınabilir. RTM sistemine göre Toksisite, bedende kirlenme seviyesini gösteren en önemli veridir. Muayene öncesinde ve tedavi süreçlerinde belirli periyotlarda Toksisite ölçümü yapılır. Bu ölçüm parmak ucundan alınan kanın belirli işlemlerden geçirilmesi (analizi) ile yapılır.
 
 
Laboratuvar Değerleri
Laboratuvar değerleri, RTM sisteminde tanımlanan beden formlarından Kimyasal Bedeni inceler. Kimyasal bedendeki kan, enzim ve hormon gibi değerler analiz edilerek, kişinin sağlık durumu hakkında bilgi elde edilir ve hastalığın tanı ve tedavi süreçleri planlanır.
 
PEMF (Pulsatif Elektro Manyetik Frekans) TARAMA
İnsan bedeni üzerinde etkileri olan elektromanyetik alan ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde, elektromanyetik alan ve hücre ilişkisi hastalıkların tanı ve tedavi sürecinde önem kazanmıştır. Bu alanda geliştirilen Pulsatif Elektro Manyetik Frekans (PEMF) ile beden üzerinde ölçümler yapılabilmektedir.
 
PEMF Tarama ile Elektriksel Beden üzerinde ölçümler yapılarak, matriks ve elektriksel beden üzerinde var olan blokajlar tespit edilir. Tespit edilen blokajlara PEMF Terapi ile müdahale edilerek blokajlar kaldırılır.
 
Böylece hastalıkların tanı ve tedavi süreçlerinde kullanılan PEMF sistemi, hastalığın kaynağına etkin bir şekilde müdahale edilmesini sağlar.
 
PEMF Tarama – Terapi  Kullanım Alanları
Alzheimer
Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS hastaları)
Arthritis (Eklem iltahabı)
Besin salınımı ve ATP üretimini için
Bilek burkulmaları
Blepharitis (Göz kapağı enfeksiyonu)
Boyun tutulması
Çikolata kisti
Depresyon
Dermatisis (Egzema)
Detoksifikasyon
Diş sorunları
Diyabet
Epilepsi (Sara hastalığı)
Erb-duchenne felci
Gırtlak hastalıkları
İnme (Felç)
Kalp rahatsızlıkları
Kanserli hücrelerin geriletilmesinde
Kas yırtılmaları
Kemik kırıkları
Kronik bronşit
Kronik venöz yetmezlik
Multiple Skleroz
Oksijen salınımının arttırılması
Parkinson
Seksüel rahatsızlıklar
Sinir hücresi hasarları
Sporcu yaralanmaları
Tüberküloz
Uyku bozuklukları
Ülser
Üriner problemler
Yara iyileştirme
Yaralı ya da iltihaplı hücrelerin yenilenmesini hızlandırmada
Kemik yoğunluğunu arttırıp, acıyı azaltmada

Anamnez

Anamnez; doktorun ya da bir sağlık profesyonelinin hastaya teşhis koymak amaçlı sorduğu sorular sonucu elde ettiği hastalık öyküsüdür.

Meridyen Tarama

Meridyenlerin bozukluklarının tespit edilmesi Organların çalışma seviyelerinin belirlenmesi Beden sistemlerinin çalışma kapasitelerinin tespit edilmesi Enerji kanallarında var olan bloğun belirlenmesi için kullanılır.

Termografik Tarama

Termografik Tarama ile; Bedende var olan dolaşım probleminin tespiti, Vücutta oluşabilecek kist ya da benzer yapıların tespiti

Toksisite Ölçümü

RTM klinik de Toksisite Ölçümü ile; Fiziksel bedendeki kirlilik düzeyi tespit edilir, Fiziksel bedendeki oksidatif stres seviyesi ölçülür, Fiziksel bedenindeki anti-oksidan seviyesi belirlenir.

PEMF Tarama

İnsan bedeni üzerinde etkileri olan elektromanyetik alan ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde, elektromanyetik alan ve hücre ilişkisi hastalıkların tanı ve tedavi sürecinde önem kazanmıştır.

Laboratuvar Değerleri

RTM sistemi bedeni üç formda inceler. Bunlar Fiziksel, Kimyasal ve Elektriksel Beden formlarıdır. Fiziksel ve elektriksel beden formu kendilerine has ölçümlerle birçok hastalığın tanı sürecinde kullanılmaktadır.